CENÍK PRACÍ - ÚČETNICTVÍ - ing. Nikola Bula
BODPOPISCENA v Kč BEZ DPH
ÚČETNICTVÍ
1.Cena za jednu položku v účetním deníku22 Kč/položka
2.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k DPH, dodatečnoho DaP k DPH500 Kč/ks
3.Zpracování a elektronické podání kontrolního hlášení, následného KH500 - 1000 Kč/ks
4.Zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, následného SH200 Kč/ks
5.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani silniční300 Kč/ks
--min. 500Kč
--max. 1800 Kč
6.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob4000 Kč
7.Zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k úč. závěrce4000 Kč
MZDY
8.Zpracování mzdy jednoho zaměstnance za jeden měsíc (včetně zpracování a předložení přehledů pro SP a ZP, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech, přihlášek a odhlášek zaměstnance)200 Kč / zaměstnanec
9.Zpracování a elektronické podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. pož. a daně srážkové500 Kč / ks
10.Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance300 Kč / zaměstnanec
11.Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro zaměstnance 500 Kč
12.Zpracování pracovní smlouvy (PS), dodatků k PS, ukončení pracovního poměru, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 500 Kč / ks
13.Zpracování a poskytnutí VZORU viz. bod 12 2 000 Kč
OSTATNÍ PRÁCE
14.Ostatní práce dle dohody a požadavku objednatele, např. zpracování výkazů pro banku, předběžné závěrky, atd. 300 Kč / hod.
15.Daňové a ekonomické poradenství dle dohody a požadavku objednatele 500 Kč / hod.
16.Zastupování na úřadech a org. státní správy200 Kč / hod.